Ban giám hiệu:

1. Hiệu trưởng: Bà Trần Thị Mười.

2. Phó hiệu trưởng: Bà Huỳnh Thị Ngọc Lắm.

Hành chánh:

1. Kế toán: cô Huỳnh Thị Cẩm Linh.

2. Nhân viên y tế: Nguyễn Siêu Bá Phát.

3. Nhân viên bảo vệ: Trần Vĩnh Phúc